Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş
Son Güncelleme Tarihi : 17 Ocak 2013, Perşembe

Başvuru

Yatay geçişlerin hangi koşullarda yapılabileceği, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilmiştir. Buna göre, yatay geçişler aşağıdaki durumlarda yapılabilmektedir:

 1. Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 2. Hazırlık sınıfına, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Ara sınıflara geçiş için öğrenci;
  1. Ara sınıflara yapılan başvurularda; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO), başvurulan sınıfa kadar, 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) veya eşdeğeri olması gerekir.
  2. (a) Bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan; ancak merkezî yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, sadece (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra, boş kalan kontenjan olması hâlinde değerlendirilir.
  3. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ve intibak aşamasını geçememiş olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları hâlinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyıl dışında her sınıf veya yarıyılına, eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezî yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının, yerleştikleri yıl itibarıyla taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması hâlinde, yabancı dil sınıfı hariç, en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması, yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları, bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
 6. Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
 7. İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek ve not ortalaması ile kontenjan koşulları içinde kalmak kaydıyla, normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.
 8. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin, öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kaydolduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit olması veya taban puanından yüksek olması gerekir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular, ilgili dekanlıklar veya müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara bağlanır.
 • Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dâhilinde, her adayın geldiği kurumdaki genel not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.
  • Yatay geçiş başvurularının, öğrenci alacak fakülte ve yüksekokullarca belirtilen kontenjanı aşması hâlinde, başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. Geçişi kabul edilecek öğrenciler, en başarılı öğrenciden başlayarak, , kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek ilân edilir.
  • Başvurunun kontenjandan fazla olması ve genel not ortalamasının eşitliği durumunda, merkezî yerleştirme puanlarına da bakılarak, puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
  • Bütün bunlara rağmen eşitlik bozulmuyorsa, sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yatay geçiş başvuru ücreti banka dekontu (Yatay geçiş başvuru ücreti 50 TL’dir. Başvuru ücreti, Bank Asya hesabına (TR57 0020 8000 0600 0075 4303 59) yatırılabilir.
 3. Onaylı not belgesi / Transkript ( Adayın üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığı / müdürlüğü tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır.),
 4. Onaylı derslerin içerikleri
 5. Öğrencinin, ÖSYM'nin yaptığı sınava girdiği yıla ait LGS ve LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
 6. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 7. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
 8. MYO için meslek stajını yapıp yapmadığına dair belge
 9. Yurt dışında yapılan başvurularda, adayın pasaportunda resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın sözkonusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı fotokopileri,
 10. Yurt dışında yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri katalog ile denklik belgesi

Kayıt

Yatay geçiş yoluyla Fatih Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına girmeye hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt tarihleri, YÖK tarafından ilân edilir. Kayıt için öğrencinin, ilân edilen tarihler arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Fatih Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir:

 • 4 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Banka İşlemleri

Gerekli Belgeler

Öğrenci İçin

 • Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası

Kefil (Veli) İçin

 • Kefilin / velinin nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
 • Kefilin İkametgâh belgesi veya üzerine kayıtlı fatura 
 • Kefilin gelir belgesi
  • Ücretli ise; bağlı olduğu iş yerince düzenlenmiş son aya ait maaş bordrosu veya şirket yetkililerince imzalanmış, maaşını gösteren şirket yazısı ve şirket imza sirküleri
  • Emekli ise; son aya ait emekli maaşının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi, varsa, ek gelirine ait belgeler (başka banka hesap cüzdanı fotokopisi, kira kontratı, vergi levhası fotokopisi vb.)
  • Gayrimenkul geliri olanlar için kira kontratı ile tapu fotokopisi
  • Serbest meslek sahibi ise; son vergi levhası fotokopisi, sermaye şirketi ortakları için şirket imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi

Kredi Kartı İle Ödeme İşlemleri

Kredi kartı ile ödeme veya taksitlendirme işlemi yapmak isteyen velilerimiz için de, bu işlemle ilgili olarak internet sitemizden https://my.fatih.edu.tr adresinden gerekli ödeme ve taksitlendirme yapılabilecektir. Ancak, bu işlemle ilgili olarak, ödeme yapacağınız kredi kartı kullanılabilir limitinin bölüm ücretinden az olmaması gerekir (Örnek: Bölüm ücreti 16.500 TL ise kredi kartı kullanılabilir limiti de en az bölüm ücreti kadar olmalıdır.).

NOT 1: Eğer ödemenin tamamı nakit veya kredi kartı ile yapılırsa banka için istenen evraklara (yukarıda belirtilen) gerek kalmayacaktır.